NÁZEV ŠKOLY:  Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vašatova 1438, příspěvková organizace
ADRESA ŠKOLY:  Vašatova 1438, Kladno, 27201
JMÉNO ŘEDITELE ŠKOLY:  Mgr. Blanka Vondrová
IČ:  71294465

Odloučené pracoviště Mateřská škola Plzeňská 3129 tel. 312 660 866, 731 516 155

ZÁSTUPCE  ŘEDITELE  MŠ :  Marcela Frýdlová

mskladnoplzenska@gmail.com

Ve třídě   A BERUŠKY se Vašim dětem budou věnovat paní učitelky:

                                             Miloslava Červená a Marcela Frýdlová

 Ve třídě  B RYBIČKY  se  Vašim dětem budou věnovat paní učitelky:

                                             Eva Chalupová a Daniela Otradovcová

 Ve třídě  C Sluníčka  se  Vašim dětem budou věnovat paní učitelk

Informace k zápisu pro školní rok 2018/19

Zápisy na Mateřskou školu Plzeňská 3129, Kladno

se konají ve dnech  10.5.2018  7,00 – 18,00 hod

a    11.5.2018  7,00 – 17,00 hod
Osobní dokumenty k zápisu :   Rodný list dítěte 

                                             Občanský průkaz zákonného zástupce dítěte

Další písemné doklady, které jsou potřeba k vystavení rozhodnutí o přijetí:

       Doklad o trvalém pobytu v Kladně v případě, že zákonný zástupce má trvalý pobyt mimo Kladno

       Rozhodnutí ředitele základni školy v případě žádosti o umístění dítěte 
       s odkladem školní docházky

Při zápisu bude každému uchazeči přiděleno registrační číslo, pod kterým bude uveřejněn výsledek zápisu.

Kritéria pro přijímání dětí:

Do mateřské školy budou přednostně přijímány děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné. Dítě, pro které je předškolní vzdělávání povinné, se vzdělává v mateřské škole zřízené obcí nebo svazkem obcí se sídlem ve školském obvodu, v němž má dítě místo trvalého pobytu, v případě cizince místo pobytu (dále jen „spádová mateřská škola“).
1. Děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné, tj.dosáhnou-li věku 5 let do 31.8.2018 a děti s odkladem nebo dodatečným odkladem povinné školní docházky
– přednostně budou přijímány děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, a to s trvalým pobytem ve spádové oblasti a v obcích, se kterými má město Kladno uzavřenou smlouvu. Tento bod se týká i dětí cizinců, kteří doloží oprávnění k pobytu na území ČR a města Kladna.

2. Děti 4 leté, tj. dosáhnou-li věku 4 let do 31.8.2018
– a to s trvalým pobytem ve spádové oblasti a v obcích, se kterými má město Kladno uzavřenou smlouvu.

3. Děti mladší 4 let, tj. dosáhnou-li po 1.9.2018 čtyř let a méně
– a to s trvalým pobytem ve spádové oblasti a v obcích, se kterými má město Kladno uzavřenou smlouvu s
upřednostněním dítěte, které má v MŠ již sourozence.

4. Děti různého věku z nespádové oblasti.

 

O přijetí uchazeče k předškolnímu vzdělávání rozhoduje ředitelka školy ve správním řízení.

Zákonný zástupce má právo během správního řízení nahlížet do spisu, pořizovat si z něho výpisy a pořídit kopie

spisu nebo jednotlivých dokumentů.

Rozhodnutí o přijetí uchazeče bude oznámeno zveřejněním seznamu uchazečů
pod registračním číslem na webových stránkách školy a na přístupném místě ve škole.
a to ve skleněné nástěnce u vstupu do areálu Mš.

Seznam bude zveřejněn nejméně po dobu 15-ti dnů.

V případě přijetí zákonný zástupce doloží potvrzení pediatra o řádném očkování dítěte.

 

 

Žádost o přijetí 2018


Společné vzdělávání dětí a žáků, profesní rozvoj pedagogů a spolupráce s rodiči
CZ.02.3.X/0.0/0.0/16_022/0005522
je spolufinancován Evropskou unií
Rozvoj v oblasti společenského  a základního vzdělávání, podpora profesního růstu pedagogických pracovníků v oblastech čtenářská a matematická gramotnost, cizí jazyky a inkluze, systematická spolupráce s rodiči

Projekt :
Společné vzdělávání dětí a žáků, profesní rozvoj pedagogů a spolupráce s rodiči
CZ.02.3.X/0.0/0.0/16_022/0005522
je spolufinancován Evropskou unií
Rozvoj v oblasti společenského  a základního vzdělávání, podpora profesního růstu pedagogických pracovníků v oblastech čtenářská a matematická gramotnost, cizí jazyky a inkluze, systematická spolupráce s rodiči

 

  1. tematické setkání s rodiči

Vážení rodiče, srdečně Vás zveme na setkání s Mgr. Martinou Švandovou, pracovnicí pedagogicko psychologické poradny STEP, které se uskuteční

dne 17. 5. 2018 od 15,30 hod. v budově mateřské školy.

Témata setkání:
Příčiny nerovnoměrného vývoje v předškolním věku 2

Těšíme se na společná setkání.

 

 

 

 

 

PLACENÍ ŠKOLNÉHO A STRAVNÉHO

č.účtu : 115- 3545240227/0100

Platbu prosím proveďte do 20. v měsíci.

Děkujeme za včasnou a přesnou platbu